• Gratis franco levering
 • Scherp geprijsd
 • Wereldwijd verkocht
 • Duurzaam

Algemene Voorwaarden

Just-booth.nl

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de overeenkomst online aangaat.
 2. Mikomax Nederland BV: de verkoper die producten online aan de koper aanbiedt. Verder benoemd als Mikomax;

 

Artikel 2. Identiteit van de verkoper

Mikomax Nederland BV

Torenallee 20

5617BC Eindhoven

Telefoon: 040-2565625

Email: info@mikomax.nl

KvK-nummer: 17156226, Eindhoven

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Mikomax en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Mikomax en de koper via deze webshop (just-booth.nl).
 2. Mikomax sluit overeenkomsten / levert via deze webshop enkel aan bedrijven.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mikomax voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Mikomax zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
 5. De natuurlijke persoon die de overeenkomst online aangaat, handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en is bevoegd om namens het opgegeven bedrijf producten op de webshop van Mikomax te kopen. Is dit niet het geval op het moment van afsluiten van de overeenkomst, dan is er incorrecte informatie aangeleverd en heeft Mikomax het recht om de overeenkomst te ontbinden en alle door Mikomax ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar bij de persoon in kwestie, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Mikomax ten gevolge van de door valse informatie geleden schade.
 6. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Mikomax en de koper kunnen door de koper niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Mikomax.
 7. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Mikomax niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Mikomax is bevestigd.
 8. De koper zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de koper dit uitdrukkelijk aan Mikomax ter kennis heeft gebracht en Mikomax alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. In prijskranten, catalogi, of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven, hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Mikomax niet. Is aan de koper een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat het product daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW).

 

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 en 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Mikomax treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Mikomax daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Mikomax kan de overeenkomst ontbinden, wanneer Mikomax ontdekt dat de koper niet bevoegd is om opgegeven organisatie of bedrijf te vertegenwoordigen.
 4. Mikomax kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mikomax op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Wijzigingen binnen de bestelling, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Mikomax worden bevestigd. De levertijd komt dan te vervallen.

 

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Mikomax in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen met franco levering begane grond achter de eerste deur (zie artikel 10 voor alle specificaties rondom franco levering), exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Mikomax gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft de koper geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Voor zover niet anders is afgesproken, dient de koper vooraf te betalen. Pas bij ontvangst van de betaling wordt het bestel- / fabricageproces in gang gezet.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mikomax te melden.
 3. Wanneer de levering vertraging oploopt door vertraging bij de betaling vanuit de eindklant is Mikomax hier niet aansprakelijk voor.
 4. Mikomax is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, wanneer de betaling niet binnen 4 weken is ontvangen.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht en annulering

 1. Mikomax levert enkel aan bedrijven en bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van het herroepingsrecht uitgesloten.
 2. In geval van annulering door de koper zijn alle door Mikomax ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar bij de koper, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Mikomax ten gevolge van de annulering geleden schade.
 3. Bij annulering tijdens het fabricageproces wordt te allen tijde het fabricageproces afgemaakt, de volledige kosten hiervan zijn voor de koper.

 

Artikel 9. Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Mikomax garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.
 2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, geldt voor alle geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal de fabrieksgarantie van 2 jaar. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Mikomax de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan de geleverde zaken kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van Mikomax.
 3. De garantieverplichting van Mikomax vervalt indien de geleverde zaken door koper onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal wat door koper ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven.
 4. Garantie is niet van toepassing indien:
 • de geleverde zaken/de montage een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie zoals in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking, noch kleurafwijkingen van leverde zaken gekocht op (digitale) staal of monster;
 • indien de koper zelf door Mikomax geleverde zaken monteert, dient de koper zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de koper, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen en schades;
 • de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Mikomax op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door koper of een derde zijn gerepareerd;
 • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de koper (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat de koper in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Mikomax;
 • de koper niet aan zijn verplichtingen jegens Mikomax (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
 1. Indien de koper met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert en zijn reclame door Mikomax gegrond wordt bevonden, zal Mikomax te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen. Zichtbare lakschade dient binnen 24 uur bij Mikomax te worden gemeld.
 2. Het in behandeling nemen van een garantie schort de betalingsverplichting van koper niet op.
 3. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan koper hieraan geen rechten ontlenen.
 4. Alle door Mikomax gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met de koper, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van koper.

 

Artikel 10. Levering en uitvoering

 1. Mikomax zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mikomax aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mikomax worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mikomax zijn verstrekt, heeft Mikomax het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen;
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper heeft ingevuld tijdens het bestelproces op de website.
 4. De producten worden alleen gratis franco geleverd op de begane grond achter de eerste deur van het opgegeven pand in NL en BE en met een gratis parkeermogelijkheid voor de deur.
 5. Bij leveringen buiten Nederland en België gelden afwijkende voorwaarden en kosten.
 6. Parkeerkosten voor levering zijn voor de koper.
 7. Leveringen op de Waddeneilanden prijs op aanvraag.
 8. Mikomax streeft ernaar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen 6 weken uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 9. Bij leveringen op een specifiek gewenste datum en/of tijdstip kunnen wij kosten in rekening brengen. Dit wordt vooraf besproken en betaald.
 10. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door koper uitdrukkelijk is aanvaard.
 11. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
 • er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Mikomax kan worden toegerekend;
 • koper in één of meer verplichtingen jegens Mikomax tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 • de koper Mikomax niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de koper in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of bij het aanleveren van het inhuisformulier door de koper, wanneer de koper kiest voor montage door Mikomax.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mikomax tot het moment van bezorging op het adres aangegeven door de koper. De koper dient de bij Mikomax gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie artikel 9). Wanneer deze goederen door koper worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Mikomax opgeslagen, zulks voor rekening en risico van koper. De kosten voor opslag en transport zijn voor rekening van koper. Mikomax  behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Mikomax op schadevergoeding. Opslagkosten magazijnruimte van Mikomax:
 • Opslagruimte € 5.00 per m3 per maand met een minimum van 1 maand.
 1. De koper moet op het moment van levering op het opgegeven adres aanwezig zijn om de producten in ontvangst te nemen en te controleren. Is de koper niet aanwezig of is er een wachttijd buiten een tijdsbestek van 10 minuten wordt dit gezien als een niet mogelijke levering met de gevolgen van dien, zie lid 12.
 2. Alleen de koper mag het pakket in ontvangst nemen, tenzij voor levering in overeenstemming met Mikomax een ander persoon is aangewezen om de producten te controleren en in ontvangst te nemen.
 3. Het product wordt pas opnieuw geleverd als de gemaakte kosten zijn voldaan en er is betaald voor een nieuwe levering.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over na ontvangst. Mikomax is dan niet meer aansprakelijk voor beschadigingen of het ontbreken van elementen.

 

Artikel 11. Montage door Mikomax

 1. Bij montage door Mikomax moet Mikomax een inhuisformulier van de koper hebben ontvangen, bij vertraging van het toesturen van het inhuisformulier wordt de leverdatum opgeschort.
 2. De definitieve montagekosten worden pas bevestigd na ontvangst inhuisformulier.
 3. Voorwaarden montage:
 • Gratis parkeren voor de deur, zie artikel 10.
 • Begane grond of levering verdieping met passende lift
 1. Verdieping zonder lift, maar met geschikte trap: 8% over de bruto prijs met een minimum van €150,00. Tot maximaal 2 verdiepingen, meer verdiepingen in overleg. Het exacte bedrag wordt aan de hand van een volledig ingevuld inhuisformulier geraamd.
 2. Indien Mikomax op een verdieping moet leveren dan moet Mikomax kosteloos kunnen beschikken over een lift, die gedurende de volledige leveringsperiode exclusief aan onze montagedienst ter beschikking wordt gesteld. De minimale afmeting van de lift bedraagt:

H x B x D: 210 x 90 x 130 cm.

 1. Indien er geen lift beschikbaar is en de producten via een buitenlift op locatie moeten worden gebracht, dan zijn alle hieraan verbonden kosten zoals huur buitenlift, voorzieningen om toegang te krijgen tot het gebouw (bv. Het demonteren van ramen, …) ten uwen laste, d.w.z. dat u de kosten hiervoor draagt en instaat voor het organiseren van deze service.
 2. Indien bij inhuizing blijkt dat extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, of dat er vertraging bij het inhuizen ontstaat buiten de schuld van Mikomax om, of dat inhuisformulieren niet kloppen etc., dan wordt dit in rekening gebracht op basis van nacalculatie tegen het algemene uur tarief.
 • Uurloon € 40,00 netto per persoon per uur.
 • Extra wachttijd € 40,00 netto per persoon per uur.

 

Artikel 12. Ontbinding en opschorting

 1. Mikomax is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
 • De koper in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
 • er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden.
 • het bedrijf van de koper wordt stilgelegd of geliquideerd;
 • een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van de koper beslag wordt gelegd.

Mikomax hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan koper en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert koper direct in verzuim.

 1. Voorts is Mikomax bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mikomax op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Mikomax de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Mikomax behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Mikomax behoudt het eigendomsrecht tot alle betalingen zijn voldaan, schulden zijn afgelost en het product is geleverd.

 

Artikel 14. Retentierecht

Mikomax is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van de koper, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Mikomax met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de koper voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Mikomax is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de koper tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Mikomax in verband met een gebrekkige zaak beperkt zich tot wat in artikel 9 is bepaald. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
 2. Mikomax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
 3. De aansprakelijkheid van Mikomax is beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de koper niet binnen 14 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de koper na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Mikomax daarvan niet schriftelijk in kennis stelt.
 5. Mikomax is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebrekkige montage, wanneer de koper zelf de montage heeft uitgevoerd.
 6. De koper dient Mikomax altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
 7. Indien de koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Mikomax voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. Mikomax is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Mikomax gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Mikomax wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Mikomax tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de koper kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Mikomax, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de koper, dan wel het ontbreken van medewerking door de koper, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.
 3. Mikomax kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de koper de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Mikomax.

 

Artikel 17. Privacy verklaring

De volledige privacy verklaring van Mikomax staat op de webshop.

 

Artikel 18. Partiele nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de koper niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 19. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. De vestigingsplaats van Mikomax is de plaats waar de koper aan zijn verplichtingen jegens Mikomax moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mikomax is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen koper en Mikomax gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.